ایده ها و راهکارهایی برای کسب و کارها

تاثیرسامانه‌ی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد سازمان یا شرکت